مشخصات فردی

افراد تحت تکفل

نام نسبت سن شغل حذف

سوابق تحصیلی

رشته و گرایش تحصیلی نام و محل موسسه آموزشی نوع مدرک تحصیلی سال اخذ مدرک معدل حذف

سوابق کاری

نام موسسه عنوان شغل مورد تصدی از تاریخ تا تاریخ آخرین حقوق و مزایا علت تغییر شغل سابقه بیمه نام و تلفن معرف حذف

دوره‌های تخصصی یا حرفه‌ای(به غیر از کامپیوتر)

نام دوره مدت دوره نام موسسه آموزشی سال اخذ مدرک حذف

آشنایی با زبان خارجی

زبان خارجی Speaking Listening Writing Reading حذف

آشنایی با نرم‌افزار‌های کامپیوتری

نرم‌افزار سطح آشنایی حذف

نام و شماره تماس دو نفر از بستگان که بتوان در موقع ضروری به آن‌ها دسترسی یافت.